село Крушаре
Област Сливен

КМЕТСТВО с. КРУШАРЕ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Всички услуги се извършват след попълване на молби и декларации по образец от лицата за издаване на документите

 

ВИД УСЛУГА

СРОК

ТАКСА

СРОК

ТАКСА

СРОК

ТАКСА

Издаване на удостоверение за наследници

Веднага

6,00лв.

До 6 часа

4,50лв.

1 работен   ден

3,00лв.

Издаване на удостоверение за семейно   положение и членове на семейството

Веднага

6,00лв.

До 6 часа

4,50лв.

1 работен   ден

3,00лв.

Издаване на удостоверение за родствени   връзки

Веднага

6,00лв

До 6 часа

4,50лв.

1 работен   ден

3,00лв.

Издаване на дубликат на акт за раждане

Веднага

6,00лв.

До 6 часа

4,50лв.

1 работен   ден

3,00лв.

Издаване на дубликат на акт за сключен   граждански брак

Веднага

6,00лв.

До 6 часа

4,50лв.

1 работен   ден

3,00лв.

Издаване на препис – извлечение от акт за   смърт

Веднага

6,00лв.

До 6 часа

4,50лв.

1 работен   ден

3,00лв.

Съставяне и издаване на оригинални актове за   раждане, за сключен граждански брак и за смърт

Веднага

Безплатно

Издаване на удостоверение за постоянен и   настоящ адрес – за регистрирано лице

Веднага

3,00лв.

Издаване на удостоверение за вписване в   картотечния регистър на населението – за чужди граждани

Веднага

6,00лв.

До 6 часа

4,50лв.

1 работен   ден

3,00лв.

Издаване на удостоверение за промяна в личен   регистрационен картон

1 работен   ден

3,00лв.

Издаване на удостоверение за липса на   съставен акт за раждане или смърт

Веднага

6,00лв.

До 6 часа

4,50лв.

1 работен   ден

3,00лв.

Издаване на всички видове удостоверения по   искания на граждани

До 6 часа

3,00лв.

1 работен   ден

2,00лв.

 

НОТАРИАЛНИ УСЛУГИ

в сила от 01.07.2009г.

 

ВИД   УСЛУГА      ТАКСА   ДОПЪЛНИТЕЛНА ТАКСА
За удостоверяване на датата и подписите на   частни документи без определен материален интерес –  пълномощни и декларации      За първия подпис – 5 лв.   За   всеки следващ подпис – 2 лв.
За удостоверяване съдържанието на частни   документи без определен материален интерес      За първа страница – 10 лв.   За   всяка следваща страница – 2 лв.
За удостоверяване датата и подписите на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или  прекратяване на права върху имот, за всеки подпис      За всеки подпис  – 10 лв.

За удостоверяване верността на преписи и   извлечения от документи и книжа      За първа страница – 3 лв.   За   всяка следваща страница – 2 лв.